TakeAGift.pl - Czy warto?
Dodane przez Karczu dnia Kwietnia 02 2010 01:03:04
...Nie s?dz?. W??a??ciciele serwisu TakeAGift.pl zapowiadali, ??e ich strona b?dzie czym?? (uwaga, czeka nas ca??kiem zabawny cytat) "REWOLUCYJNYM w polskim Internecie". Tymczasem jednak d??ugo zapowiadany start bardzo wielu Internaut??w m??g?? rozczarowa?, poniewa?? aby zdoby? co?? naprawd? sensownego, serwis karze nam p??aci?. Dowiedz si? wi?cej o nowym serwisie...
Treść rozszerzona
...Nie s?dz?. W??a??ciciele serwisu TakeAGift.pl zapowiadali, ??e ich strona b?dzie czym?? (uwaga, czeka nas ca??kiem zabawny cytat) "REWOLUCJNYM w polskim Internecie". Tymczasem jednak d??ugo zapowiadany start bardzo wielu Internaut??w m??g?? rozczarowa?, poniewa?? aby zdoby? co?? naprawd? sensownego, serwis karze nam p??aci?.


Strona ju?? na samym pocz?tku nie zachwyci??a. Nasza rewolucja zaraz po wystartowaniu... Pad??a. Rewolucyjne serwery rewolucyjnego serwisu nie wytrzyma??y rewolucyjnego nap??ywu rewolucyjnych U??ytkownik??w.

B?d??my jednak powa??niejsi...

Serwis mia?? mie? bardzo prosty cel, bo mia?? by? czym?? podobnym w domys??ach wszystkich do takich portali jak chocia??by Lockerz.com b?d?? Qday.pl - ??atwe zdobywanie punkt??w, za co dostajemy nagrody.

Tak jednak nie jest w przypadku TakeAGift. Jego tw??rcy naprawd? przyszykowali nam nie lada niespodziank?. A dlaczego? A no dlatego, ??e aby zdoby? co?? naprawd? sensownego (tzn. powy??ej 99 z??.) nale??y P?ACI?. Przeliterujmy: P-?-A-C-I-?.

Na starcie dostajemy konto "basic". Konto to jest do??? ubogie (bo nie wymaga p??acenia za niego oczywi??cie). W skr??cie mog? napisa?, ??e posiadaj?c to konto mo??esz dorobi? si? tylko drobnych nagr??d (bo tylko do 99 z??.), a wszystkie Twoje poczynania s? s??abo nagradzane. Nast?pnym rodzajem konta jest "premium". Tutaj ju?? nie jest tak s??odko, poniewa?? za to konto nale??y p??aci? w??a??cicielom serwisu. Najlepszym z mo??liwych kont na stronie jest natomiast dumnie brzmi?ce "elite", za kt??rego posiadanie trzeba p??aci? 9 PLN za miesi?c. Mo??liwo??ci s? jednak wi?ksze, poniewa?? z nim jest mo??liwo??? zdobywania bardziej atrakcyjnych nagr??d, bo tych dro??szych ni?? n?dzne 99 z??otych dla zwyk??ych User??w. No i oczywi??cie w??a??ciciele konta "elite" s? bardziej nagradzani za swoje poczynania, co nikogo nie powinno dziwi?.

W??a??ciciele TakeAGift zapewne mieli ??wietny plan, jednak wprowadzili go zdecydowanie za p????no. Trzeba te?? zaznaczy?, ??e za transport przesy??ki przedmiot??w wygranych na aukcji oraz nabytych w sklepie serwisu op??acamy z w??asnej kieszeni!

Podsumowuj?c, nie polecam. Wed??ug mnie TakeAGift to miejsce niezbyt warte naszej uwagi. Je??eli nie zap??aci si? jego tw??rcom, to nie mo??na liczy? na nic ciekawego. W dodatku to robienie szumu wok???? startu, jakby mia??o to by? co?? naprawd? niezwyk??ego i innowacyjnego, a tymczasem wyszed?? im z tego serwis w stylu Lockerz b?d?? Qday - z tak? jednak r????nic?, ??e musisz p??aci?, aby co?? zdoby?. Konkurencyjne serwisy pod ka??dym wzgl?dem mia??d??? nowy TakeAGift. I przy tamtych serwisach w??a??nie pozostan?, tak jak pewnie wi?kszo??? z Was. Bo je??li chc? za co?? p??aci?, to to po prostu id? do sklepu, b?d?? wchodz? na allegro.

To tyle, je??li chodzi o nasz? "REWOLUCJ? w polskim Internecie"... Pisz?c to ostatnie zdanie kieruj? szeroki i naprawd? szczery u??miech do autor??w TakeAGift, kt??rych serdecznie pozdrawiam i ??ycz? r??wnie pomys??owych rewolucji w przysz??o??ci ;)

W zebraniu informacji pom??g??: Beryl w w?tku: Takeagift.pl