Sieć afiliacyjnaSystem płatności online

Rozbuduj baz?!Gad??eciarskie akcje


Logowanie

Nazwa użytkownika:

Hasło:Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło!

Aktualnie online

· Gości online: 2

· Userów online: 0

· Łącznie Użytkowników: 7,321

· Najnowszy Użytkownik: kojakowski

ShoutboxZobacz temat

 Drukuj temat
Takeagift.pl
Beryl
#1 Drukuj posta
Dodany dnia 01-04-2010 21:03
Awatar

Ranga za posty:


Postów: 639
Data rejestracji: 18.03.10
Liczba pkt: 624
Ranga: Stary Wyjadacz ; )

Witam, chcia??bym pokaza? Wam regulamin oraz wady tego serwisu. Nie wszyscy na pewno czytali ten regulamin, tutaj zobaczycie w co si? bawicie.

Regulamin:

Artyku?? I. Postanowienia Og??lne
Terminy u??yte w Regulaminie oznaczaj?:

* Regulamin - niniejszy dokument, okre??laj?cy warunki korzystania z Serwisu,
* Serwis - prowadzony przez Operatora serwis internetowy TakeAGift.pl, dost?pny na domenie www.takeagift.pl, umo??liwiaj?cy swoim zarejestrowanym U??ytkownikom wygrywanie nagr??d rzeczowych, uczestnictwo w aukcjach przedmiot??w oraz dokonywanie zakup??w w sklepie internetowym. Do korzystania z serwisu potrzebny jest dost?p do Internetu oraz przegl?darki (Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej), a tak??e aktywny adres poczty email.
* Operator - administruj?ca Serwisem sp????ka jawna TAG GROUP Nowakowski i wsp??lnicy z siedzib? w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 111, wpisana do rejestru przedsi?biorc??w prowadzonego przez S?d Rejonowy dla Gorzowa Wielkopolskiego w Zielonej G??rze, Wydzia?? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem 0000352719, NIP: 599-31-14-325, REGON: 080419060, e-mail: .
* U??ytkownik - osoba fizyczna spe??niaj?ca warunki okre??lone w Regulaminie, kt??ra dokona??a potwierdzonej rejestracji w Serwisie i jest uprawniona do brania udzia??u w aktywno??ciach Serwisu, w tym w konkursach, aukcjach przedmiot??w oraz dokonywania zakup??w w sklepie internetowym Serwisu.
* Starsy - podstawowa waluta wewn?trzna Serwisu, s??u???ca do wymiany na Nagrody w zak??adce "Wygrywaj" oraz do zamiany na Comety w zak??adce "Ryzykuj" oraz w okienku U??ytkownika.
* Comety - waluta drugiego stopnia, s??u???ca w Serwisie do podbijania Aukcji.
* Punkty - okre??lenie stosowane ???cznie do Stars??w i Comet.
* Konkurs - opisany w Artykule IX tryb wy??onienia Zwyci?zcy uprawnionego do wymiany punkt??w na Nagrod? oferowan? na warunkach okre??lonych w Regulaminie.
* Nagroda - rzecz oferowana do wymiany za punkty w trybie odpowiedzi na pytania lub Konkursu.
* Przedmiot - rzecz wystawiana na Aukcji lub w sklepie Serwisu.
* Aukcja - opisany w Artykule X tryb wy??onienia Zwyci?zcy uprawnionego do wymiany punkt??w na Nagrod? oferowan? na warunkach okre??lonych w Regulaminie.
* Konto - osobisty profil U??ytkownika w Serwisie. U??ytkownik ma dost?p do Konta poprzez podanie w Serwisie nazwy U??ytkownika oraz has??a.
* Rejestracja - procedura zak??adania Konta U??ytkownika, opisana w Artykule II. Przej??cie procedury Rejestracji jest niezb?dne do zbierania punkt??w, brania udzia??u w Konkursach oraz Aukcjach lub dokonywania zakup??w w sklepie internetowym Serwisu.
* Zwyci?zca - U??ytkownik uprawniony do Nagrody zgodnie z zasadami okre??lonymi w Regulaminie.

Artyku?? II. Rejestracja
* U??ytkownikami Serwisu mog? by? osoby fizyczne, kt??re uko??czy??y 18 lat i posiadaj? pe??n? zdolno??? do czynno??ci prawnych. Osoby, kt??re uko??czy??y 13 lat, a nie uko??czy??y jeszcze 18 lat, mog? by? U??ytkownikami Serwisu wy???cznie za zgod? prawnych opiekun??w; w takim przypadku Rejestracja jest jednoznaczna z o??wiadczeniem U??ytkownika, ??e posiada zgod? opiekuna prawnego.
* Rejestracja w Serwisie jest bezp??atna. Podczas Rejestracji zak??adane jest Konto U??ytkownika. U??ytkownik mo??e mie? tylko jedno Konto. U??ytkownik nie mo??e pos??ugiwa? si? Kontami innych U??ytkownik??w ani udost?pnia? swojego Konta innym osobom. Konta s? niezbywalne.
* W celu dokonania Rejestracji, przysz??y U??ytkownik powinien wype??ni? formularz rejestracyjny, podaj?c nast?puj?ce swoje dane: imi? i nazwisko, dat? urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, login oraz has??o. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych U??ytkownik??w w trakcie oraz po zako??czeniu procesu Rejestracji. Operator mo??e uzale??ni? Rejestracj? lub korzystanie z Serwisu przez U??ytkownika od uwiarygodnienia podanych przez niego danych.
* W przypadku zmiany danych, nast?puj?cej po zako??czeniu procedury Rejestracji, U??ytkownik powinien dokona? niezw??ocznie ich aktualizacji, pisz?c e-mail do administracji na adres . Nale??y r??wnie?? poda? przyczyn? zmiany. Nie wolno podawa? danych nieprawdziwych b?d?? niepe??nych. U??ytkownik nie ma mo??liwo??ci zmiany przyj?tej w trakcie Rejestracji Nazwy U??ytkownika.
* Dane wpisane do formularza mog? dotyczy? jedynie osoby wype??niaj?cej formularz. Operator nie ponosi odpowiedzialno??ci za niezgodno??? ze stanem faktycznym danych, kt??re podaj? U??ytkownicy. U??ytkownik ponosi wobec Operatora pe??n? odpowiedzialno??? za skutki podania nieprawdziwych danych, w szczeg??lno??ci zobowi?zany jest do naprawienia szkody wyrz?dzonej Operatorowi na skutek podania nieprawdziwych danych.
* Podczas dokonywania Rejestracji U??ytkownikowi udost?pniania jest tre??? Regulaminu w aktualnym brzmieniu. Podczas Rejestracji U??ytkownik akceptuje tre??? Regulaminu w aktualnym brzmieniu. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym zako??czenia Rejestracji oraz korzystania przez U??ytkownika z Serwisu.
* W celu dokonania Rejestracji U??ytkownik samodzielnie wybiera (wymy??la) Nazw? U??ytkownika. Nazwa U??ytkownika nie mo??e narusza? praw os??b trzecich ani zawiera? tre??ci niezgodnych z prawem, Regulaminem lub powszechnie uznawanych za obra??liwe.
* U??ytkownik zobowi?zany jest do nieudost?pniania osobom trzecim swojego has??a do Konta w Serwisie. Operator nie ponosi odpowiedzialno??ci za skutki udost?pnienia przez U??ytkownika has??a osobom trzecim lub jego nieodpowiedniego zabezpieczenia przed dost?pem os??b trzecich.
* Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wys??ane potwierdzenie Rejestracji w Serwisie, zawieraj?ce kod aktywacyjny. Konto jest aktywowane natychmiast po klikni?ciu w link aktywacyjny.
* Z chwil? potwierdzenia Rejestracji w Serwisie U??ytkownik otrzymuje po podaniu Nazwy U??ytkownika i has??a dost?p do swojego Konta.
* Z chwil? potwierdzenia Rejestracji w Serwisie dochodzi do zawarcia umowy pomi?dzy U??ytkownikiem a Operatorem, kt??rej przedmiotem jest ??wiadczenie przez Operatora, na warunkach okre??lonych w Regulaminie, us??ug w ramach Serwisu.
* W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o kt??rej mowa w pkt 11 Regulaminu U??ytkownikowi przys??uguje prawo odst?pienia od niej, bez podania przyczyn, poprzez z??o??enie stosownego o??wiadczenia w formie elektronicznej lub na pi??mie. Do zachowania powy??szego terminu wystarczy wys??anie o??wiadczenia w formie elektronicznej pod adres e-mail podany w Artykule I lit. c) Regulaminu lub wys??anie pisma pod adres podany w Artykule I lit. c) Regulaminu. Prawo odst?pienia od umowy nie przys??uguje U??ytkownikowi, je??eli wykona?? on jak?kolwiek czynno??? w Serwisie, w szczeg??lno??ci dokona?? zamiany punkt??w na Nagrod?, z??o??y?? ofert? w Aukcji lub dokona?? zakupu w sklepie internetowym Serwisu.
* Rejestruj?c si? w Serwisie U??ytkownik wyra??a zgod? na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany adres poczty elektronicznej, zwi?zanych z komercyjnymi klientami Serwisu i umo??liwiaj?cymi zdobywanie punkt??w w Serwisie.

Artyku?? III. Ochrona danych osobowych
* Rejestruj?c si? w Serwisie U??ytkownik wyra??a zgod? na przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych podanych podczas Rejestracji.
* Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych okre??lonych w pkt 3 Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Operatorem umowy o ??wiadczenie us??ug w ramach Serwisu, o kt??rej mowa w pkt 11 Regulaminu.
* Dane osobowe umieszczane w bazie Serwisu przez U??ytkownik??w s? zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Operatora zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, w szczeg??lno??ci w zgodzie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz polityk? prywatno??ci, stanowi?c? Za???cznik nr 1 do Regulaminu.
* Operator o??wiadcza, ??e powierzone dane osobowe s? wykorzystywane wy???cznie w celu realizacji umowy i - je??li U??ytkownik wyrazi na to zgod? - w celu informowania o nowych produktach, us??ugach oraz promocjach oferowanych przez Serwis.
* Dane osobowe U??ytkownika nie s? udost?pniane osobom trzecim; nie dotyczy to obowi?zku Operatora wynikaj?cego z obowi?zuj?cych przepis??w prawa do przekazania danych osobowych U??ytkownik??w uprawnionym podmiotom.
* Ka??dy U??ytkownik Serwisu ma prawo i mo??liwo??? dost?pu do swoich danych oraz ich poprawiania. Ka??dy U??ytkownik mo??e za???da? usuni?cia jego danych osobowych z bazy Serwisu. Usuni?cie danych osobowych U??ytkownika z bazy Serwisu jest r??wnoznaczne z likwidacj? Konta i rozwi?zaniem umowy, o kt??rej mowa w pkt 11. Do likwidacji Konta maj? zastosowanie postanowienia Artyku??u XVI. W przypadku, gdy U??ytkownik bierze udzia?? w trwaj?cej Aukcji lub z??o??y?? zam??wienie w sklepie Serwisu, a zam??wienie to nie zosta??o jeszcze zrealizowane, ???danie usuni?cia danych osobowych z bazy Serwisu zostanie wykonane z chwil? zako??czenia Aukcji b?d?? realizacji zam??wienia.

Artyku?? IV. Rodzaje Kont
* U??ytkownik mo??e korzysta? z Konta bezp??atnego BASIC, Konta p??atnego PREMIUM b?d?? Konta p??atnego ELITE.
* Aby korzysta? z Konta BASIC wystarczy przej??? procedur? Rejestracji. Konto BASIC uprawnia do gry o Nagrody o warto??ci mieszcz?cej si? w przedziale od 0 do 99 z??otych.
* Aby korzysta? z Konta PREMIUM konieczne jest wniesienie op??aty przelewem lub wysy??aj?c SMS. Konto PREMIUM uprawnia do gry o Nagrody o warto??ci do 999 z??otych.
* Aby korzysta? z Konta ELITE konieczne jest wniesienie op??aty przelewem lub wysy??aj?c SMS. Konto ELITE Uprawnia do gry o Nagrody o warto??ci do 5000 z??otych.
* Konta p??atne aktywowane s? przez U??ytkownika na okres 7 lub 30 dni za pomoc? unikalnego kodu przekazywanego U??ytkownikowi po wniesieniu przez niego op??aty za pomoc? SMS lub przelewu.
* W ka??dej chwili U??ytkownik mo??e przed??u??y? aktywno??? swojego Konta p??atnego, zgodnie z zasadami p??atno??ci opisanymi w Artykule V.
* W razie nieprzed??u??enia aktywno??ci Konta p??atnego U??ytkownik powraca do Konta BASIC i zachowuje zgromadzone Starsy i Comety. U??ytkownik ma prawo ponownego aktywowania Konta p??atnego.

Artyku?? V. P??atno??ci
* Aktywacja Konta Premium przez SMS:
o z Konta Basic - aktywacja na 30 dni: 5 z?? (6,10 z?? z VAT)
o SMS z Konta Basic - aktywacja na 7 dni: 2 z?? (2,44 z?? z VAT)
o SMS z Konta Premium - przed??u??enie na 30 dni: 3 z?? (3,66 z?? z VAT)
* Aktywacja Konta Elite przez SMS:
o SMS z Konta Basic - aktywacja na 30 dni: 9 z?? (10,98 z?? z VAT)
o SMS z Konta Premium - aktywacja na 30 dni: 6 z?? (7,32 z?? z VAT)
o SMS z Konta Elite - przed??u??enie na 30 dni: 5 z?? (6,10 z?? z VAT)
* Serwis umo??liwia tak??e dokonywanie p??atno??ci za pomoc? przelewu. Wyb??r tej formy p??atno??ci nie wp??ywa na cen? us??ug.

Artyku?? VI. Punkty
* Punkty do zdobycia w Serwisie przez U??ytkownika to Starsy i Comety:
o w przypadku Konta BASIC - 1 Cometa warta jest 1500 Stars??w;
o w przypadku Konta PREMIUM - 1 Cometa warta jest 1000 Stars??w;
o w przypadku Konta ELITE - 1 Cometa warta jest 500 Stars??w.
* Serwis umo??liwia zamian? zgromadzonych przez U??ytkownika Stars??w na Comety w panelu u??ytkownika oraz w zak??adce "Ryzykuj".
* Ka??dy z rodzaj??w Kont ma przypisany dzienny limit Stars??w do zdobycia przez jednego U??ytkownika.
* U??ytkownik zdobywa Starsy za zalogowanie si? do Serwisu. Niezale??nie od liczby logowa?? dokonanych przez danego U??ytkownika jednego dnia, Starsy za zalogowanie si? do systemu przyznaje si? wy???cznie raz na jeden dzie??.
* U??ytkownik mo??e zdoby? Starsy za skuteczne zaproszenie nowego U??ytkownika do Serwisu za pomoc? przydzielanego podczas Rejestracji linka polecaj?cego. Starsy przyznaje si? w chwili, gdy zaproszony U??ytkownik pomy??lnie zako??czy procedur? Rejestracji oraz wype??ni ankiet? startow?.
* U??ytkownik zdobywa Starsy za poprawne rozwi?zanie testu wielokrotnego wyboru, dotycz?cego tre??ci tekstu (TAGadver), przygotowanego przez jednego z komercyjnych klient??w Serwisu lub sam Serwis i zamieszczonego w Serwisie w zak??adce "Zdobywaj". Po lekturze TAGadver U??ytkownik, wybieraj?c opcj? "Przejd?? do pyta??", przechodzi do testu wielokrotnego wyboru. Po przej??ciu do testu nie jest mo??liwy powr??t do danego TAGadver. Niezale??nie od udzielonej odpowiedzi, U??ytkownik mo??e rozwi?za? test dotycz?cy danego TAGadver jedynie raz. Liczba Stars??w do zdobycia okre??lona jest ka??dorazowo w Serwisie.
* U??ytkownik zdobywa Starsy za poprawne rozwi?zanie testu wielokrotnego wyboru, dotycz?cego tre??ci spotu reklamowego (TAGvideo), przygotowanego przez jednego z komercyjnych klient??w Serwisu lub sam Serwis i zamieszczonego w Serwisie w zak??adce "Zdobywaj". Po obejrzeniu TAGvideo U??ytkownik, wybieraj?c opcj? "Przejd?? do pyta??", przechodzi do testu wielokrotnego wyboru. Po przej??ciu do testu nie jest mo??liwy powr??t do danego TAGvideo. Niezale??nie od udzielonej odpowiedzi, U??ytkownik mo??e rozwi?za? test dotycz?cy danego TAGvideo jedynie raz. Liczba Stars??w do zdobycia okre??lona jest ka??dorazowo w Serwisie.
* U??ytkownik mo??e zdoby? Starsy lub Comety za korzystanie z komunikatora typu shoutbox (TAGtalk), znajduj?cego si? na witrynie Serwisu, na kt??rym wy??wietlane bywaj? has??a reklamowe jednego z komercyjnych klient??w Serwisu, zawieraj?ce wyr????nione kolorami s??owa-klucze. Starsy lub Comety przyznaje si? za wpisanie w TAGtalk s??owa-klucza wyr????nionego kolorem pomara??czowym. Wpisanie w TAGtalk s??owa-klucza wyr????nionego kolorem czerwonym daje U??ytkownikowi prawo do rzeczy z listy Nagr??d oferowanych aktualnie w Serwisie.
* U??ytkownik zdobywa Starsy za uaktywnienie (klikni?cie) linku zamieszczonego w li??cie reklamowym przygotowanym przez jednego z komercyjnych klient??w Serwisu i nades??anym przez Serwis na adres poczty elektronicznej U??ytkownika podany podczas procedury Rejestracji.
* Wybrani U??ytkownicy mog? zdoby? Starsy za udzia?? w Ankiecie lub Sondzie przygotowanej przez jednego z komercyjnych klient??w Serwisu lub sam Serwis i zamieszczonej w Serwisie w zak??adce "Zdobywaj". Dany u??ytkownik mo??e wzi?? udzia?? w danej Ankiecie tylko raz. Liczba Stars??w do zdobycia okre??lona jest ka??dorazowo w Serwisie.

Artyku?? VII. Nagrody i Przedmioty wystawiane na Aukcji
* Operator gwarantuje, ??e oferowane w Serwisie Narody to rzeczy fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, kt??re zosta??y legalnie wprowadzone na rynek polski.
* W??a??cicielem wszystkich Nagr??d i Przedmiot??w wystawianych na Aukcji jest Operator.
* Oferta Nagr??d dost?pnych w Serwisie jest zmienna. Informacja o dost?pnych Nagrodach jest na bie???co aktualizowana i jest dost?pna dla zalogowanego U??ytkownika.

Artyku?? VIII. Zamiana punkt??w na Nagrody
* W zak??adce "Wygrywaj" U??ytkownicy mog? wymieni? Starsy na Nagrody oferowane aktualnie w Serwisie.
* Lista oferowanych aktualnie Nagr??d publikowana jest w Serwisie w zak??adce "Wygrywaj".
* Pula Nagr??d dost?pnych dla danego U??ytkownika r????ni si? w zale??no??ci od rodzaju Konta, zgodnie z zasadami przedstawionymi w Artykule IV. U??ytkownik mo??e sprawdzi? dost?pno??? Nagr??d w zak??adce "Wygrywaj".
* Aby m??c odebra? Nagrod? U??ytkownik musi mie? na swoim Koncie Starsy co najmniej w liczbie przypisanej w Serwisie do danej Nagrody.
* Po pomy??lnej wymianie Stars??w na Nagrod?, U??ytkownik na 45 minut traci mo??liwo??? dokonania kolejnej wymiany Stars??w na Nagrod?.

Artyku?? IX. Konkursy

* "Kto pierwszy, ten lepszy!" Konkurs "Kto pierwszy, ten lepszy!" organizowany w nieregularnych odst?pach czasu, o niesta??ej porze wybieranej przez Operatora.
* W Konkursie "Kto pierwszy, ten lepszy!" maj? prawo wzi?? udzia?? wszyscy U??ytkownicy, niezale??nie od posiadanego rodzaju Konta. Dany U??ytkownik mo??e wzi?? udzia?? w Konkursie jedynie raz na jeden dzie??.
* Konkurs rozpoczyna si? w chwil? publikacji w zak??adce "Wygrywaj" has??a "Kto pierwszy, ten lepszy!". Konkurs ko??czy si? po up??ywie 20 minut.
* U??ytkownicy bior?cy udzia?? w Konkursie w okre??lonym czasie odpowiadaj? na 10 pyta??. U??ytkownik ma 10 sekund na udzielenie odpowiedzi na ka??de z pyta??.
* Koszt wzi?cia udzia??u w Konkursie, niezale??nie od wyniku uzyskanego przez U??ytkownika, to 5 Comet.
* Uprawniony do Nagrody jest U??ytkownik, kt??ry odpowiedzia?? poprawnie na najwi?ksz? liczb? pyta??. Je??eli kilku U??ytkownik??w odpowiedzia??o poprawnie na tak? sam? liczb? pyta??, do Nagrody uprawniony jest ten, kto udzieli?? odpowiedzi w najkr??tszym czasie.
* Nagrod? w Konkursie "Kto pierwszy, ten lepszy!" jest:
o W przypadku Konta BASIC lub PREMIUM - zmiana statusu Konta na ELITE na 30 dni;
o W przypadku Konta ELITE - przed??u??enie okresu aktywno??ci Konta o 30 dodatkowych dni.

"Kosmiczna odyseja"
* Konkurs "Kosmiczna odyseja" organizowany jest w nieregularnych odst?pach czasu, o niesta??ej porze wybieranej przez Operatora.
* W Konkursie "Kosmiczna odyseja" maj? prawo wzi?? udzia?? wy???cznie U??ytkownicy - posiadacze Konta ELITE. Dany U??ytkownik mo??e wzi?? udzia?? w Konkursie jedynie raz na jeden dzie??.
* Konkurs rozpoczyna si? w chwil? publikacji w zak??adce "Wygrywaj" has??a "Kosmiczna odyseja". Konkurs ko??czy si? po up??ywie 20 minut.
* U??ytkownicy bior?cy udzia?? w Konkursie w okre??lonym czasie odpowiadaj? na 10 pyta??. U??ytkownik ma 10 sekund na udzielenie odpowiedzi na ka??de z pyta??.
* Uprawniony do Nagrody jest U??ytkownik, kt??ry odpowiedzia?? poprawnie na najwi?ksz? liczb? pyta??. Je??eli kilku U??ytkownik??w odpowiedzia??o poprawnie na tak? sam? liczb? pyta??, do Nagrody uprawniony jest ten, kto udzieli?? odpowiedzi w najkr??tszym czasie.
* Koszt wzi?cia udzia??u w Konkursie, niezale??nie od wyniku uzyskanego przez U??ytkownika, to 7 Comet.
* Nagrod? w Konkursie "Kosmiczna odyseja" jest rzecz z listy Nagr??d oferowanych aktualnie w Serwisie.

Artyku?? X. Aukcja
* Serwis umo??liwia branie udzia??u w Aukcjach Przedmiot??w wystawionych przez Operatora.
* W Aukcjach (w zak??adce "Ryzykuj" Serwisu) maj? prawo wzi?? udzia?? wszyscy U??ytkownicy, niezale??nie od posiadanego rodzaju Konta.
* Przedmioty dost?pne na Aukcjach pogrupowane s? w zale??no??ci od rodzaju Konta:
o posiadacze Konta BASIC bior? udzia?? w licytacji Przedmiot??w z puli nagr??d dost?pnych w trybie wymiany w zamian za Starsy dla posiadaczy Konta PREMIUM;
o posiadacze Konta PREMIUM bior? udzia?? w licytacji Przedmiot??w z puli nagr??d dost?pnych w trybie wymiany w zamian za Starsy dla posiadaczy Konta ELITE;
o posiadacze Konta ELITE bior? udzia?? w licytacji Przedmiot??w z puli nagr??d dost?pnych w trybie wymiany w zamian za Starsy dla posiadaczy Konta ELITE.
* Aukcja rozpoczyna si? w chwili udost?pnienia w Serwisie wizerunku Przedmiotu, jego opisu oraz uruchomienia zegara aukcyjnego.
* Cena za jedno podbicie to jedna Cometa. U??ytkownikowi nie przys??uguje prawo do wycofania dokonanych podbi?.
* Podbijanie polega na klikni?ciu w przycisk "Podbij". Podbicie jest skuteczne dla ka??dego U??ytkownika, kt??ry kliknie w przycisk "Podbij". Przycisk "Podbij" wy??wietlany jest na ekranie w pierwszej minucie wybranych przez Operatora godzin zegarowych. Podbicia mo??na dokona? wy???cznie w ci?gu minuty, o kt??rej mowa w zdaniu poprzednim.
* Zwyci?zc? zostaje ten U??ytkownik, kt??ry najwi?cej razy w trakcie trwania Aukcji dokona?? skutecznego podbicia, czyli klikn??? w uaktywniony przycisk "Podbij". Lista 20 U??ytkownik??w, kt??rzy prowadz? w Aukcji widoczna jest wraz z liczb? dokonanych przez nich podbi? na stronie danej Aukcji w Serwisie.
* Je??li dw??ch lub wi?cej U??ytkownik??w uzyska??o ten sam maksymalny wynik, przeprowadzana jest dogrywka trwaj?ca kolejne 24 godziny. Dogrywka odbywa si? na tych samych zasadach co w??a??ciwa Aukcja.
* Czas trwania Aukcji (bez dogrywki) r????ni si? w zale??no??ci od rodzaju posiadanego Konta i wynosi:
o Dla Konta BASIC - 3 doby;
o Dla Konta PREMIUM - 5 d??b;
o Dla Konta ELITE - 7 d??b.
* Comety nie s? zwracane niezale??nie od indywidualnego wyniku Aukcji.
* Z chwil? zako??czenia Aukcji pomi?dzy Operatorem a Zwyci?zc? dochodzi do zawarcia prawnie wi????cej umowy, zobowi?zuj?cej Operatora do przekazania Zwyci?zcy wygranego Przedmiotu.

Artyku?? XI. Sprzeda?? w sklepie Serwisu
* Serwis umo??liwia zakup wybranych gad??et??w promocyjnych oraz innych rzeczy w zak??adce "TAGShop".
* Wszystkie ceny podawane w sklepie Serwisu s? wyra??one w z??otych polskich (PLN), w warto??ciach brutto i zawieraj? podatek VAT zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
* Zawarcie umowy nast?puje z chwil? przes??ania przez Operatora U??ytkownikowi za po??rednictwem poczty elektronicznej informacji o przyj?ciu zam??wienia do realizacji.

Artyku?? XII. Realizacja zam??wienia, dostawa
* Dostawa Nagr??d realizowana jest na koszt Operatora. Dostawa Przedmiot??w wygranych na Aukcji oraz nabytych w sklepie Serwisu realizowana jest na koszt U??ytkownika.
* Wraz z Nagrod?, Przedmiotem wygranym w Aukcji, jak r??wnie?? zakupionym w sklepie Serwisu wydawany jest dokument gwarancyjny, je??eli gwarancja taka zosta??a udzielona. W przypadku Przedmiotu zakupionego w sklepie Serwisu wystawiana jest dodatkowo faktura VAT.
* Wysy??ka Przedmiotu realizowana jest przez wsp????pracuj?c? z Operatorem firm? kuriersk? zgodnie z jej zasadami oraz warunkami realizacji dostaw.
* Operator ma 21 dni roboczych na wysy??k? Nagrody jak r??wnie?? Przedmiot??w wygranych na Aukcji oraz zakupionych w sklepie Serwisu.
* Operator nie odpowiada za op????nienia w dostawie spowodowane niewywi?zaniem si? firmy kurierskiej z um??w obs??ugi przewozowej, a tak??e uszkodzenia przesy??ki powsta??e na skutek dzia??ania firmy kurierskiej. Reklamacje dotycz?ce uszkodze?? mechanicznych przesy??ki powsta??ych podczas transportu b?d? rozpatrywane tylko i wy???cznie po sporz?dzeniu protoko??u szkody podpisanego przez U??ytkownika i dostawc? przesy??ki.

Artyku?? XIII. Odst?pienie od zakupu w przypadku zakupu Przedmiotu w sklepie Serwisu
* W przypadku zakupu Przedmiotu w sklepie Serwisu, U??ytkownik mo??e odst?pi? od umowy sprzeda??y w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Przedmiotu U??ytkownikowi, bez podania przyczyn, poprzez z??o??enie stosownego o??wiadczenia w formie elektronicznej lub na pi??mie. Do zachowania powy??szego terminu wystarczy wys??anie o??wiadczenia w formie elektronicznej pod adres e-mail podany w Artykule I lit. c) Regulaminu lub wys??anie pisma pod adres podany w Artykule I lit. c) Regulaminu przed jego up??ywem.
* W przypadku odst?pienia od umowy zwrot Przedmiotu odbywa si? na koszt U??ytkownika. Zwracany Przedmiot nie mo??e nosi? oznak u??ytkowania. Ka??dy element musi by? kompletny i fabrycznie zapakowany, Przedmiot powinien by? dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym, bez znamion u??ytkowania. W przypadku niespe??nienia powy??szego warunku zwrot nie zostanie przyj?ty.
* Zwrot zakupionego Przedmiotu do Operatora powinien nast?pi? niezw??ocznie, nie p????niej ni?? w terminie 14 dni od momentu odst?pienia od umowy. Zwrot nast?puje za pisemnym potwierdzeniem odbioru Przedmiotu przez Operatora.
* W przypadku odst?pienia od umowy U??ytkownikowi zostanie wystawiona faktura VAT koryguj?ca. Po odes??aniu przez U??ytkownika podpisanej kopii faktury VAT koryguj?cej zwr??cona zostanie kwota stanowi?ca warto??? zakupionego Przedmiotu, z wy???czeniem koszt??w dostawy Przedmiotu.
* Po otrzymaniu przesy??ki U??ytkownik winien dok??adnie sprawdzi? paczk? i otrzymany Przedmiot, a o ewentualnych usterkach niezw??ocznie poinformowa? Operatora. Je??eli Przedmiot by?? w momencie odebrania uszkodzony nale??y w obecno??ci kuriera spisa? protok???? i uszkodzony Przedmiot wys??a? za jego po??rednictwem pod adres:
TAG GROUP Nowakowski i wsp??lnicy Sp????ka jawna
Ul. Sikorskiego 111/318
66-400, Gorz??w Wielkopolski
- lub odm??wi? odbioru przesy??ki.

Artyku?? XIV. Reklamacje dotycz?ce Przedmiot??w
* U??ytkownik jest uprawniony do z??o??enia reklamacji w przypadku, je??eli Nagroda, wygrany na Aukcji lub nabyty w sklepie Serwisu Przedmiot jest niezgodny z umow? albo w przypadku zaistnienia wady lub usterki obj?tej gwarancj?. Szczeg????owe warunki gwarancji okre??la dokument gwarancyjny wydawany U??ytkownikowi wraz z Przedmiotem.
* W przypadku reklamacji Przedmiotu, U??ytkownik zobowi?zany jest do wype??nienia zg??oszenia reklamacyjnego oraz przes??ania go drog? elektroniczn? na adres podany w Artykule I lit. c) Regulaminu. W przypadku gdy formularz reklamacyjny jest z jakich?? przyczyn niedost?pny lub niemo??liwe jest wys??anie reklamacji za po??rednictwem poczty elektronicznej, reklamacja mo??e zosta? z??o??ona listownie na adres podany w Artykule I lit. c) Regulaminu.
* Zwrot reklamowanego Przedmiotu nast?puje na koszt Operatora.
* Przedmiot powinien zosta? zwr??cony w oryginalnym opakowaniu, umo??liwiaj?cym bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zast?pczego, niemniej musi ono gwarantowa? odpowiedni? ochron? podczas transportu.
* Przedmiot powinien by? zwr??cony w komplecie, w szczeg??lno??ci z wszystkimi akcesoriami.
* Do reklamowanego Przedmiotu nale??y do???czy? opis problemu wraz z opisem okoliczno??ci w jakich dana usterka wyst?puje; opis taki powinien by? mo??liwie dok??adny. W przypadku niezgodno??ci Przedmiotu z umow? U??ytkownik zobowi?zany jest dodatkowo okre??li? ???danie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umow? poprzez albo nieodp??atn? napraw?, albo wymian? na nowy. Dodatkowo nale??y tak??e wskaza? przyczyn? reklamacji (z tytu??u gwarancji lub niezgodno??ci Przedmiotu z umow?).
* Je??eli w zwi?zku z niezgodno??ci? Przedmiotu z umow? Operator nie b?dzie w stanie wywi?za? si? z okre??lonych ???da?? w przypadku, gdy naprawa albo wymiana s? niemo??liwe lub wymagaj? nadmiernych koszt??w, jak r??wnie?? w przypadku, gdy Operator nie jest w stanie uczyni? zado??? ???daniu U??ytkownika w odpowiednim terminie b?d?? gdy wymiana albo naprawa nara??a??aby U??ytkownika na znaczne niedogodno??ci, U??ytkownik ma prawo domaga? si? stosowanego obni??enia ceny albo mo??e odst?pi? od umowy. Prawo odst?pienia od umowy nie przys??uguje U??ytkownikowi, je??eli niezgodno??? z umow? jest nieistotna.
* U??ytkownik traci uprawnienia okre??lone w pkt 93 i 94 wynikaj?ce z niezgodno??ci Przedmiotu z umow?, je??eli przed up??ywem dw??ch miesi?cy od stwierdzenia niezgodno??ci Przedmiotu z umow? nie zawiadomi o tym Operatora. Do zachowania terminu wystarczy wys??anie zawiadomienia w formie elektronicznej pod adres e-mail podany w Artykule I lit. c) Regulaminu lub wys??anie pisma pod adres podany w Artykule I lit. c) Regulaminu przed jego up??ywem.
* Operator ponosi odpowiedzialno??? za niezgodno??? Przedmiotu z umow? jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed up??ywem dw??ch lat od wydania tego Przedmiotu U??ytkownikowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Przedmiotu na nowy.
* Operator rozpatruje reklamacj? najp????niej w ci?gu 14 dni od jej wp??yni?cia. Za moment wp??yni?cia reklamacji uznaje si? zwrotne dostarczenie reklamowego Przedmiotu do Operatora. W przypadku niezgodno??ci Przedmiotu z umow?, je??eli Operator nie ustosunkuje si? do ???dania U??ytkownika w terminie 14 dni od dnia wp??yni?cia reklamacji, ???dania U??ytkownika uwa??a si? za uzasadnione.
* Do reklamowanego Przedmiotu nale??y do???czy? kserokopi? gwarancji lub faktury VAT. W przypadku braku kserokopii dokumentu ??wiadcz?cego o jego nabyciu w Serwisie Operator dopuszcza mo??liwo??? warunkowego przyj?cia Przedmiotu po weryfikacji, czy zosta?? on nabyty w Serwisie i podlega naprawie gwarancyjnej.
* U??ytkownik ma prawo wys??a? Przedmiot na koszt Operatora za po??rednictwem firmy kurierskiej. Je??li reklamacja oka??e si? uzasadniona, naprawiony Przedmiot zostanie odes??any na koszt Operatora.
* Przesy??ki reklamacyjne kierowa? nale??y na adres:
TAG GROUP Nowakowski i wsp??lnicy Sp????ka jawna
Ul. Sikorskiego 111/318
66-400, Gorz??w Wielkopolski
Kontakt z Dzia??em Reklamacji Serwisu: .
* Prawo dochodzenia w post?powaniu s?dowym roszcze?? dotycz?cych us??ug przewidzianych w Regulaminie przys??uguje U??ytkownikowi po wyczerpaniu drogi post?powania reklamacyjnego.

Artyku?? XV. Reklamacje dotycz?ce funkcjonowania Serwisu
* U??ytkownik jest uprawniony do z??o??enia reklamacji w przypadku, gdy us??ugi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie s? prawid??owo realizowane przez Operatora, lub s? realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
* Reklamacj? mo??na z??o??y? za pomoc? poczty elektronicznej korzystaj?c z adresu do zg??aszania problem??w technicznych, wskazanego w Serwisie lub listownie na adres: ul. Sikorskiego 111/318, 66-400, Gorz??w Wielkopolski Reklamacja powinna zawiera? w szczeg??lno??ci opis problemu b?d?cego podstaw? reklamacji oraz oznaczenie U??ytkownika. Reklamacja z??o??ona w formie pisemnej powinna by? podpisana przez U??ytkownika.
* Operator rozpatruje reklamacj? w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawid??owej postaci. Je??eli reklamacja nie mo??e zosta? rozpatrzona w danym terminie, Operator powiadomi w tym terminie U??ytkownika na pi??mie o przyczynach op????nienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
* Reklamacja mo??e zosta? zg??oszona w ci?gu 30 dni, licz?c od momentu ujawnienia si? przyczyn reklamacji.
* Odpowied?? na reklamacj? wysy??ana jest na adres e-mail wskazany przez U??ytkownika w formularzu rejestracyjnym. W szczeg??lnych okoliczno??ciach odpowied?? mo??e zosta? wys??ana z wykorzystaniem innych ??rodk??w komunikacji.
* W przypadku naruszenia warunk??w post?powania reklamacyjnego reklamacja mo??e pozosta? nie rozpatrzona.
* Prawo dochodzenia w post?powaniu s?dowym roszcze?? dotycz?cych us??ug przewidzianych w Regulaminie przys??uguje U??ytkownikowi po wyczerpaniu drogi post?powania reklamacyjnego.

Artyku?? XVI. Likwidacja Konta
* U??ytkownik mo??e zlikwidowa? swoje Konto, o ile nie bierze udzia??u w trwaj?cej Aukcji lub nie z??o??y?? zam??wienia w sklepie Serwisu, a zam??wienie to nie zosta??o jeszcze zrealizowane. W przypadku likwidacji Konta zgromadzone przez niego Starsy i Comety przepadaj?, a U??ytkownikowi nie przys??uguj? z tego tytu??u ??adne roszczenia w stosunku do Operatora. Aby zlikwidowa? konto u??ytkownik musi napisa? e-mail do administracji na adres z pro??b? o usuni?cie. Nale??y poda? pow??d.
* Likwidacja Konta jest jednoznaczna z rozwi?zaniem umowy okre??lonej w pkt 11 Regulaminu.
* Operator zastrzega sobie prawo usuwania Kont U??ytkownik??w naruszaj?cych postanowienia Regulaminu.

Artyku?? XVII. Postanowienia ko??cowe
* Operator o??wiadcza, ??e pracownicy Operatora i podmiot??w z nim powi?zanych, osoby wsp????pracuj?ce przy tworzeniu Serwisu, ani rodziny pracownik??w b?d?? wsp????pracownik??w nie maj? prawa bra? udzia??u w Konkursach i Aukcjach.
* Niniejszy Regulamin wchodzi w ??ycie z dniem jego umieszczenia na podstronie "Regulamin" i obowi?zuje przez czas nieoznaczony.
* Operator ma prawo zmienia? tre??? Regulaminu. Zmiana staje si? skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, jednak nie kr??tszym ni?? 7 dni od momentu udost?pnienia w Serwisie tre??ci zmienionego Regulaminu.
* Aukcje rozpocz?te przed wej??ciem w ??ycie zmian s? prowadzone wed??ug dotychczasowych zasad.
* U??ytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie po wej??ciu w ??ycie zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o zmianach. Za akceptacj? zmian uwa??a si? nast?puj?ce po tym wzi?cie udzia??u w aktywno??ciach oferowanych przez Serwis.

Regulamin z serwisu: http://takeagift.pl

Edytowane przez Beryl dnia 01-04-2010 21:11
 
Reklama
Dzisiaj mamy 21-10-2021 11:24


Postów: n^x
Ranga: brak

IP: localhost  
Beryl
#2 Drukuj posta
Dodany dnia 01-04-2010 21:08
Awatar

Ranga za posty:


Postów: 639
Data rejestracji: 18.03.10
Liczba pkt: 624
Ranga: Stary Wyjadacz ; )

*Po pierwsze, s? konta PREMIUM i ELITE
Czyli nie wszyscy maj? r??wne szanse, Ci kt??rzy utopi? w to wi?cej kasy, b?d? na lepszej pozycji.
*Konta Basic, mo??esz na nich wygra? jedynie nagrod? nie przekraczaj?c? 99z??.
*Za dostarczenie przedmiot??w kupionych na Aukcji p??acimy z w??asnej kieszeni.
Edytowane przez Beryl dnia 01-04-2010 21:13
 
Karczu
#3 Drukuj posta
Dodany dnia 01-04-2010 21:15
Awatar

G????wny Admin


Postów: 1420
Data rejestracji: 17.03.10
Liczba pkt: 15660
Ranga: KING ; )

A standardowo ma si? jakie konto? Basic, czy jakie?? inne? Na takie jest jaki?? limit?
 
http://karczu.com
Beryl
#4 Drukuj posta
Dodany dnia 01-04-2010 21:16
Awatar

Ranga za posty:


Postów: 639
Data rejestracji: 18.03.10
Liczba pkt: 624
Ranga: Stary Wyjadacz ; )

Standardowo masz Basic, czyli to najgorsze, dopiero po wy??o??eniu im kasy dostajesz Premium
 
Karczu
#5 Drukuj posta
Dodany dnia 01-04-2010 21:24
Awatar

G????wny Admin


Postów: 1420
Data rejestracji: 17.03.10
Liczba pkt: 15660
Ranga: KING ; )

No to bezsens. No bo jakie nagrody mo??na mie? do 99 z??? Mia?? by? taki hit, a b?dzie dno.
 
http://karczu.com
Beryl
#6 Drukuj posta
Dodany dnia 01-04-2010 21:27
Awatar

Ranga za posty:


Postów: 639
Data rejestracji: 18.03.10
Liczba pkt: 624
Ranga: Stary Wyjadacz ; )

Do 99z?? to chyba jakie?? mp3 ze 2gb, bo co ciekawsze to ponad 200z??, a ju?? od 999z?? trzeba mie? Elite, czyli jeszcze dro??sze jest jego zakupienie na miesi?c czy jaki?? tam czas ...
Edytowane przez Beryl dnia 01-04-2010 21:37
 
Beryl
#7 Drukuj posta
Dodany dnia 01-04-2010 21:36
Awatar

Ranga za posty:


Postów: 639
Data rejestracji: 18.03.10
Liczba pkt: 624
Ranga: Stary Wyjadacz ; )

*Nast?pn? rzecz? jest to ??e zgadzasz si? na otrzymywanie spamu na poczt? elektroniczn?.
Mo??e to ma??o uci???liwe, ale b?dziesz dostawa?? jakie?? tam wiadomo??ci zawsze...
 
Karczu
#8 Drukuj posta
Dodany dnia 02-04-2010 01:15
Awatar

G????wny Admin


Postów: 1420
Data rejestracji: 17.03.10
Liczba pkt: 15660
Ranga: KING ; )

Nawet w ofercie reklamowej jest opcja wykupienia reklamy mailingowej do User??w. Tak wi?c spamu mo??na si? spodziewa? Smile

Co do newsa, to ju?? jest: http://darmowki.e...eadmore=25

Edytowane przez Karczu dnia 03-10-2010 22:31
 
http://karczu.com
xbit
#9 Drukuj posta
Dodany dnia 02-04-2010 09:21
Ranga za posty:


Postów: 17
Data rejestracji: 21.03.10
Liczba pkt: 0
Ranga:

A ja i tak bym prosi?? o rejestracj? poprzez:
www.takeagift.xn.pl - m??j reflink Smile
 
www.TakeAGift.xn.pl
Karczu
#10 Drukuj posta
Dodany dnia 14-06-2010 00:37
Awatar

G????wny Admin


Postów: 1420
Data rejestracji: 17.03.10
Liczba pkt: 15660
Ranga: KING ; )

Kto?? z Was bra?? udzia?? w ostatnim restocku na Tagu? Hehe, je??li tak, to by??o trzeba od razu s??ucha? mnie i Beryla, ??e nie warto Wink
 
http://karczu.com
lewy_94
#11 Drukuj posta
Dodany dnia 14-06-2010 12:31
Ranga za posty:


Postów: 7
Data rejestracji: 11.04.10
Liczba pkt: 0
Ranga:

5 sekund i nie by??o nagr??d. Ja za taki serwis dzi?kuj?.Sad Wol? Lockerz lub thisbox .
GG: 21766902
 
kucha
#12 Drukuj posta
Dodany dnia 06-12-2010 21:05
Ranga za posty:


Postów: 5
Data rejestracji: 06.12.10
Liczba pkt: 66
Ranga: Gadzetowy Raczek

Polecam serwis mam ju?? prawie 1mln stars??w tylko czekam, a?? co?? wygramSmile
 
Polub:
Zaplusuj:
Udostępnij:
Link:
Kod na forum:
Kod na stronę:
Przeskocz do forum:UWAGA! Administracja portalu Darmowki.eu nie odpowiada za treści umieszczane tutaj przez jej Użytkowników. Jeżeli jakieś treści budzą Twoje wątpliwości, prosimy o Kontakt!REGULAMIN UżYTKOWANIA SERWISU | REKLAMA U NAS | NASZE MATERIAŁY PROMOCYJNE
Generowano sekund: 0.04
11,267,500 Unikalnych wizyt

Pod pojeciem Siec Afiliacyjna kryja sie programy partnerskie. Inne okreslenie na sieci afiliacyjne to marketing afiliacyjny.
Jedna z najpopularniejszych metod szybkich platnosci sa Platnosci SMS, a takze platnosci BitCoin, Platnosci PaySafeCard.


Mixcraft is a powerful and multi-functional recording studio for composing, mixing and recording any sound and music on your computer. Mixcraft 6 Crack Full Download is a friendly and safe to use. Cube World Download for Free