Peda??uj.pl - nowy konkurs!
Dodane przez Karczu dnia Kwietnia 24 2010 22:17:56
Na portalu Peda??uj.pl ruszy?? nowy konkurs z nagrodami zwi?zanymi z rekreacj?. Na stronie jest jeszcze ma??o os??b, wi?c mamy szans? ich wyprzedzi? ju?? na samym starcie. Gwarantowan? nagrod? jest sakwa na rower, zostan? tak??e rozlosowane nagrody pocieszenia pomi?dzy wszystkich U??ytkownik??w bior?cych udzia?? w konkursie. Wi?cej informacji w rozwini?ciu newsa!
Treść rozszerzona
Na portalu Peda??uj.pl ruszy?? nowy konkurs z nagrodami zwi?zanymi z rekreacj?. Na stronie jest jeszcze ma??o os??b, wi?c mamy szans? ich wyprzedzi? ju?? na samym starcie. Gwarantowan? nagrod? jest sakwa na rower, zostan? tak??e rozlosowane nagrody pocieszenia pomi?dzy wszystkich U??ytkownik??w bior?cych udzia?? w konkursie.Je??eli chcesz si? zarejestrowa? i wzi?? udzia?? w zabawie, to serdecznie zach?cam do klikni?cia w powy??szy banner. Jest to reflink naszego Moderatora Beryla (bardzo aktywnie bior?cego udzia?? w rozbudowie strony, wsp????organizator naszego konkursu, w kt??rym wygra? mo??ecie odtwarzacz MP4).

Po wej??ciu na powy??sz? stron? nale??y klikn?? w "Przejed?? ze mn? 1 km", a nast?pnie "Do???cz do spo??eczno??ci". Proces rejestracji nie powinien trwa? nie d??u??ej ni?? 2 minuty, a nagrody do wygrania s? warte po??wi?conego na to czasu!

www.Peda??uj.pl/jedzie-Beryl