Zmiana polityki wzgl?dem Strefy VIP
Dodane przez Karczu dnia Maja 28 2012 22:43:24
Sprawd?? koniecznie tego newsa, by? mo??e nale??y Ci si? konto VIP, a jeszcze o tym nie wiesz! W ostatnich dniach Darm??wki.eu przechodzi??y sporo wi?kszych i mniejszych zmian. Jedn? z nich s? zasady otrzymywania kont VIP! :)
Treść rozszerzona
Sprawd?? koniecznie tego newsa, by? mo??e nale??y Ci si? konto VIP, a jeszcze o tym nie wiesz! W ostatnich dniach Darm??wki.eu przechodzi??y sporo wi?kszych i mniejszych zmian. Jedn? z nich s? zasady otrzymywania kont VIP! :)Dotychczas do Strefy VIP dosta? si? by??o mo??na na 2 sposoby - poprzez wykup do niej dost?pu za 5 PLN lub poprzez znalezienie si? w pierwszej 6-tce naszego Rankingu Gad??eciarzy. Pocz?tkowo by??o to idealne rozwi?zanie, jednak z czasem znalezienie si? w czo????wce by??o praktycznie niemo??liwe (trzeba by??o zdoby? ponad 6 tysi?cy punkt??w!), natomiast wykupienie by??o bardzo tanie, przez co przestawa??o by? to elitarne miejsce.


Teraz sytuacja ta ulega jednak zmianie, poniewa?? zmieniamy zasady przydzielania Kont VIP! Od teraz otrzyma? je mo??na posiadaj?c 1500 punkt??w na swoich profilu (bez znaczenia, czy s? to punkty standardowe, czy bonusowe) lub wp??aci? dotacj? na rzecz utrzymania i rozwoju strony w kwocie minimum 15 z??otych. Dzi?ki tym zabiegom miejsce to dost?pne b?dzie przede wszystkim dla tych U??ytkownik??w, kt??rzy taprawd? na to zas??uguj?, przez co elitarno??? i jako??? Strefy VIP na Darm??wki.eu wci??? b?dzie mog??a charakteryzowa? si? wysokim poziomem!


Wi?cej informacji o Strefie VIP!