Czas na zmiany! Od??wie??amy wywiady!
Dodane przez Adziuu dnia Lutego 13 2012 21:14:09
Czy wiecie, ??e na naszym forum znajduje si? dzia?? Wywiady? Ci co wiedz?, czy pami?taj? gdzie on si? znajduje? A mo??e by tak rozrusza? ten dzia??? W dziale wywiady znajduje si? 15 wywiad??w, a ostatni zosta?? przeprowadzony dwa miesi?ce temu. Czas na zmiany!
Treść rozszerzona
Czy wiecie, ??e na naszym forum znajduje si? dzia?? Wywiady? Ci co wiedz?, czy pami?taj? gdzie on si? znajduje? A mo??e by tak rozrusza? ten dzia??? W dziale wywiady znajduje si? 15 wywiad??w, a ostatni zosta?? przeprowadzony dwa miesi?ce temu. Czas na zmiany!

Jaki?? czas temu wprowadzili??my ankiety, z kt??rych mieli??my dowiedzie? si? czego?? wi?cej o Was, jednak to za ma??o, potrzeba wywiadu!

Jak d??ugo zajmujesz si? zbieraniem darmowych gad??et??w? Jak trafi??e?? na Darm??wki.eu?Jaka paczka by??a Twoj? najlepsz?? Rada dla pocz?tkuj?cy. Ju?? nie d??ugo niekt??rzy z Was b?d? mogli odpowiedzie? na te i wiele wi?cej pyta??. B?dziemy wiedzie? wi?cej.

Zg??aszajcie swoje propozycje do wywiad??w w temacie: PROPOZYCJE WYWIAD??W! oraz w komentarzach poni??ej. Aby wywiady mia??y sens chcieliby??my wprowadzi? pewne wytyczne, szukamy os??b, kt??re maj? do??wiadczenie w gad??etach i chcia??by podzieli? si? nimi z tymi, kt??rzy dopiero zaczynaj? zbiera? gad??ety i zarabia? w internecie, tak wi?c:

- minimum 1000 punkt??w na koncie,
- minimum 2 za??o??one tematy na forum lub 1 nagrany unboxing,
- minimum 6 miesi?cy pobytu na forum (liczone od daty rejestracji),
- posiadanie kolekcji gad??et??w (d??ugopisy, poczt??wki, mapy, nagrody rzeczowe),
- zwi?kszenie szansy: zarobki pieni???ne w internecie, posiadanie w??asnej strony WWW.

Spo??r??d wszystkich zg??osze??, tak na dobry pocz?tek wybierzemy 2 zg??oszenia, kt??re b?d? najbli??ej wytycznych lub te kt??rych b?dzie najwi?cej. Jak b?dzie du??o zg??osze?? to mo??e zastanowimy si? nad 3 osobami, ale p??ki co, nic nie obiecujemy.

Macie czas do niedzieli do 12:00, p????niej podliczamy, analizujemy i w poniedzia??ek wysy??amy pytania.