Zmiany na Qday.pl
Dodane przez Karczu dnia Czerwca 01 2010 17:43:23
W dniu dzisiejszym Qday.pl og??osi??o na stronie zmiany, kt??re wynika??y z ci?g??ego rozwoju strony i przesy??anych do nich sugestii U??ytkownik??w. Poza niedu??ymi zmianami szykuj? si? r??wnie?? takie do??? istotne, jak wprowadzenie aukcji itp. Aby dowiedzie? si? dok??adnie, czytaj wi?cej!
Treść rozszerzona
W dniu dzisiejszym Qday.pl og??osi??o na stronie zmiany, kt??re wynika??y z ci?g??ego rozwoju strony i przesy??anych do nich sugestii U??ytkownik??w. Poza niedu??ymi zmianami szykuj? si? r??wnie?? takie do??? istotne, jak wprowadzenie aukcji itp. Aby dowiedzie? si? dok??adnie, przeczytaj poni??sz? informacj?:


1. Wycofujemy mo??liwo??? zdobywania EXP za gry, zostaje te?? zlikwidowana tablica wynik??w.
Jest to spowodowane ogromn? liczb? nadu??y? i ??amania zasad zdrowej rywalizacji. Nieczyste post?powanie niekt??rych u??ytkownik??w sprawi??o tak??e, ??e nie mo??emy prawid??owo wskaza? zwyci?zcy konkursu, sponsorowanego przez firm? SCK. W zwi?zku z tym nagroda zostanie rozlosowana spo??r??d wszystkich u??ytkownik??w Qday.pl. Wynik losowania zostanie og??oszony na stronie g????wnej Qday.pl oraz naszym oficjalnym blogu.

Aby sprawiedliwo??ci sta??a si? zado???, trzeba ukara? winowajc??w ca??ego zamieszania. Informujemy wi?c, ??e konta u??ytkownik??w, kt??rzy osi?gn?li w grze ??Puzzle SCK? wynik poni??ej 30,0 sekund zostan? zablokowane. Zbanowane osoby b?d? mia??y mo??liwo??? odblokowania swojego konta. Stanie si? tak jednak tylko w przypadku wykazania, ??e zdobycie uzyskanego przez nich wyniku jest mo??liwe bez u??ycia niedozwolonych metod.

2. Zmniejszamy ilo??? zada?? EXP.
Spokojnie, nie wp??ynie to negatywnie na tempo zdobywanych przez Was punkt??w EXP. Dotychczasowe zadania zast?pi? bowiem ciekawsze ??amig????wki, kt??re b?d? wymaga??y po??wi?cenia wi?kszej ilo??ci czasu. Zapewniamy jednak, ??e warto ?? b?d? one bowiem nagradzane odpowiednio wi?ksz? ilo??ci? EXP.

W zwi?zku z tym punktem pojawi si? jeszcze jedna innowacja. Mianowicie o godzinie pojawienia si? zadania oraz jego formie dowiecie si? jeszcze przed jego startem. O formie powiadomienia dowiecie si? wkr??tce.

3. Wprowadzamy aukcje.
Walut? b?d? punkty Q i EXP. Nasze aukcje zr????nicowane b?d? od ilo??ci EXP zdobytych przez u??ytkownika, np:
- jedna aukcja b?dzie dost?pna dla u??ytkownik??w o liczbie EXP pomi?dzy 10-30;
- inna aukcja przeznaczona b?dzie dla os??b z poziomem EXP 31-60;
- trzecia z aukcji obejmie u??ytkownik??w z EXP wi?kszym, ni?? 60.

To jednak tylko przyk??ad. Dok??adne progi punktowe zostan? ustalone przed rozpocz?ciem danej aukcji!

4. Startujemy ze sklepem.
Sklep z gad??etami sygnowanymi logiem Qday ju?? wkr??tce! Obecnie trwaj? prace nad silnikiem. Znajdzie si? te?? miejsce dla kolekcji limitowanych, czyli artyku????w, kt??rych ilo??? w naszym magazynie b?dzie bardzo niewielka.